SCS No. 18/2007

Studii si cercetari stiintifice. Seria filologie (SCS) no. 18/2007
COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: Ioan Dănilă

Comitet editorial: Violeta Preda, Nicoleta Popa-Blanariu, Adrian Jicu

Responsabili de număr: Violeta Preda, Ecaterina Creţu

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Cercetător ştiinţific gradul I dr.

Iordan Datcu

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ al Academiei Române, Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Francisco Torres Monreal

Universitatea din Murcia, Spania

Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea

Universitatea din Bacău

Acad. Mihai Cimpoi

Uniunea Scriitorilor Chişinău, Republica Moldova

Prof.univ.dr. Liviu Leonte

Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi

Prof.univ.dr. Dan Mănucă

Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Universitatea „Ştefan cel Mare“, Suceava

Prof. univ. dr. Pavel Florea

Universitatea din Bacău

Prof.univ.dr. Constantin Parascan

Universitatea din Bacău

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon

Universitatea din Bacău

Conf. univ. dr. Milan Vukomanović

Universitatea din Belgrad, Serbia

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

Universitatea din Bacău

Adresa: Universitatea din Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, România; Tel./fax: 0234 – 588884
http://sites.google.com/site/studiisicercetari; studii.si.cercetari.bc@gmail.com

CUPRINS

Cuvânt-înainte (Nicoleta Popa-Blanariu)

PRAGMATICĂ ŞI COMUNICARE

Adriana Romedea, Les figures de construction dans la persuasion
Nicoleta Popa-Blanariu, Spaţiul comunică, gestul vorbeşte şi nici muzica nu tace. Argumente pentru o pragma-semantică a nonverbalului
Florentina Popa, Discursul radiofonic religios, între tradiţie şi modernitate

ANALIZA DISCURSULUI. DISCURS NARATIV

Ana-Alexandra Zăstroiu, Instanţe narative şi perspective ale narării în proza fantastică românească

Andreia-Irina Suciu, Tipuri de discurs. Apartenenţă şi delimitări

Elena Simionescu, Problematica discursului în basm

LEXICOLOGIE, (ETNO)STILISTICĂ ŞI ISTORIA LIMBII

Mihaela Buzatu, Aspecte metodologice privind influenţa limbii engleze asupra românei literare

Cristina Popescu, Observaţii privind constructul „homo + diferiţi determinanţi“

Ecaterina Creţu, Mărci ale poeticităţii textului

Petronela Savin, Valenţe etnostilistice ale termenilor şi frazeologismelor hrănirii în creaţia lui N. Filimon

Luminiţa Drugă, Istoria „necunoaşterii“ limbii române în Occident

VARIA

Adrian Jicu, (Melo)drama realului. Micul său Faust, personal

Ecaterina Creţu, Violeta Preda, Petru Caraman

Vasile Spiridon, Roland Barthes, Xenitheia

Domenii de competenţă, arii de interes ştiinţific, coordonate de contact ale autorilor